Velkommen til Fjellerup og Glesborg pastorat

K i r k e b l a d e t

G u d s t j e n e s t e r

K o n f i r m a t i o n e r   2 0 1 8

O m   k i r k e r n e

B i l l e d e r   a f   k i r k e r n e

K o n t a k t   o g   a d r e s s e r

A k t i v i t e t e r   i   k i r k e r   o g   s o g n e h u s

H v a d   g ø r   j e g   v e d   l i v e t s   s t o r e   m æ r k e d a g e

 

Alle helgen

Bemærk at Alle helgens gudstjenesten er søndag den 4. november klokken 16.00 i Fjellerup og klokken 17.30 i Glesborg - og ikke om formiddagen som tidligere annonceret.